Kullanılanlar :

 VBScript

Kullanım :

  Sayfanıza include yoluyla kullanabilirsiniz.

Panoya Kopyala
Kod :

  <%

dim  
strText,strOrjinalString, strPattern, strReplacement
dim  
strlink, stremail
dim  
objVeriAl, kaynakURL, strAdres, strveri
dim  
iller
dim  
s, x
dim  
strdizi

iller = ("K.MARAS,istanbul,ankara")

Function  
img_yap(strText)
strText =  trim(strText)
Select  
Case strText
     case  "Acik"
          img_yap = "<img src=""hava/img/032.gif""width=""35"" height=""21"" alt='"&strText&"'>"
     case  "AzBulutlu"
          img_yap = "<img src=""hava/img/034.gif""width=""35"" height=""21"" alt='"&strText&"'>"
     case  "Puslu"
        img_yap = "<img src=""hava/img/021.gif""width=""35"" height=""21"" alt='"&strText&"'>"
     case  "Acik2"
          img_yap = "<img src=""hava/img/034.gif""width=""35"" height=""21"" alt='"&strText&"'>"   
     case  "Acik3"
          img_yap = "<img src=""hava/img/034.gif""width=""35"" height=""21"" alt='"&strText&"'>"
     case  "Acik4"
          img_yap = "<img src=""hava/img/034.gif""width=""35"" height=""21"" alt='"&strText&"'>"
     case  "Acik5"
          img_yap = "<img src=""hava/img/034.gif""width=""35"" height=""21"" alt='"&strText&"'>"
     case  "Acik6"
          img_yap = "<img src=""hava/img/034.gif""width=""35"" height=""21"" alt='"&strText&"'>"
     case  "Acik7"
          img_yap = "<img src=""hava/img/034.gif""width=""35"" height=""21"" alt='"&strText&"'>"
     case  else  
          img_yap = "<img src=""hava/img/044.gif""width=""35"" height=""21"" alt='"&strText&"'>"    
end  
select 
       
End  
Function 


'  <Function lar />
 
Public  
Function VeriAl(strGelen)
On Error Resume  Next
Set objVeriAl = Server.CreateObject("Microsoft.XMLHTTP" )
objVeriAl.Open "GET" , strGelen,  FALSE
objVeriAl.sEnd
VeriAl = objVeriAl.Responsetext
if  
Err <> 0  then
Response.Write "&nbsp;&nbsp;<img src='ico/dikkat.gif'>&nbsp;<b>Bir hata oluştu: <br><font color=red>"& Err.Description
Response.Write "</font></b><br>"
Response.Write "<img src=""images/line-1.gif"" style=""margin-top:2px;margin-bottom:5px"" width=""169"" height=""1""><br>"
end  
if
SET  
objVeriAl =  Nothing
End  Function


iller =  Split(iller,",")

For  
x=0 To  Ubound(iller)
strAdres ="http://www.meteor.gov.tr/wap/simdi/" & iller(x) & ".wml"strVeri = VeriAL(strAdres)
strVeri =  Replace(strVeri,"<wml>","" )
strVeri =  Replace(strVeri,"</wml>","" )
strVeri =  Replace(strVeri,"</card>","" )
strVeri =  Replace(strVeri,"<card id=""meteor"" title=""MeteorWap"">","" )

strVeri =  Replace(strVeri,"<do type=""prev"" label=""geri""><prev/></do>","" )
strVeri =  Replace(strVeri,"<p><a href=""../index.wml"">AnaSayfa</a></p>","" )

strVeri =  Replace(strVeri,"<p align=""center"">","" )
strVeri =  Replace(strVeri,"<b>","" )
strVeri =  Replace(strVeri,"</b>","" )
strVeri =  Replace(strVeri,chr(13),"" )
strVeri =  Replace(strVeri,chr(10),"" )
strVeri =  Replace(strVeri,"</p>","|" )


strDizi =  Split(strVeri,"|")

strDizi(3)=  Replace(strDizi(3),"C","°C" )

'<Dizi İçerik Açıklamaları>
'0 il adı

'2 tarih
'3 sıcaklık
'4 durum
'5 nem
'6 rüzgar
'7 basınc

'8 bugünün tahmin
'9 tarih
'10 durum
'11 En düşük sıcaklık
'12 En yüksek sıcaklık

'13 Bir Sonraki Günün Tahmini
'14 Durum
'15 Min Sıcaklık
'16 max sıcaklık

'17 İki Sonraki Günün Tahmini
'18 Durum
'19 Min Sıcaklık
'20 Max Sıcaklık
'<Dizi İçerik Açıklamaları />


response.write "<img src=""images/b-1.gif"" style=""margin-left:3px;margin-right:2px"" width=""7"" height=""6""> &nbsp;" & strDizi(0) & ""
response.write (" & strDizi(3) & ") " & img_yap(strDizi(4)) & "<br>"
response.write "<div style=""margin-left:15px;margin-right:2px""> &nbsp;" 
response.write "[" & strDizi(4) & "]</div><hr>"
'response.write "<hr>"

next
%>
<p align="right" style="margin-left:3px;margin-right:2px">Diğer İller</p>
<HR> 
Script provided by <A HREF=http://www.poolsoft.net>Poolsoft.NET</a>

Panoya Kopyala
Kendi yazmış olduğunuz kodları & ipucuları bize yollamak için tıklayın

Pencereyi Kapat