Kullanılanlar :

 VBScript

Kullanım :

  Kodu .ASP olarak kaydettikten sonra MICROSOFT.XMLHTTP destekli sunucunuzda çalıştırabilirsiniz.

Panoya Kopyala
Kod :

 <% 
If  
request.form("domain")<>""  then  
 GotothisURL = "http://www." & request.form("domain") 

  Set  GetConnection = CreateObject("Microsoft.XMLHTTP") 

 GetConnection.Open "get", GotothisURL,  False  
on error resume  next  
 GetConnection.Send  

 ResponsePage = GetConnection.getResponseHeader("Date") 

if  
ResponsePage=""  then   
Response.write("This domain name may be available") 
else  

Response.write("This domain name is taken") 
end  
if 

Set  
GetConnection =  Nothing  

else  

%> 
<form method=post action=
<% =request.servervariables("URL") %>
<input type=text name=domain size=15 value="domain.com"> 
<input type=submit value="Find domain name"> 
</form> 
<%  end  if %>

Panoya Kopyala
Kendi yazmış olduğunuz kodları & ipucuları bize yollamak için tıklayın

Pencereyi Kapat